avm
05 آذر 1401 - 11:30

تمام فعالیت‌های استان تهران باید با سیاست‌های آمایش سرزمین تنظیم شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: تمام فعالیت‌های استان تهران باید با سیاست‌های آمایش سرزمین تنظیم شود و کمترین آسیب را به منابع آبی و خاکی ما وارد کند. علاالدین ازوجی گفت : محیط ، انسان و فعالیت ها باید به گونه ای تنظیم شود که... منجر به بهبود زندگی و رفاه جامعه با کمترین آسیب به محیط زیست شود . رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت : در استان تهران ، منابع انسانی خوبی داریم ، اما منابع پایه کشور مثل آب و خاک است که در معرض خطر قرار دارد. ما در ایران هم کم آبی داشته و هم در نحوه مصرف آب مشکلات زیادی داریم. فعالیت هایی که در استان تهران انجام میشود ، باید با سیاست های  آمایش سرزمین تنظیم باشد و کمترین آسیب را به منابع آبی و خاکی ما وارد کند. با استفاده از روش های دانش بنیان میتوان به حفظ آب ، منابع و تصفیه پساب ها و شکوفایی اقتصاد و اشتغال کشور امیدوار بود . عضو تدوین برنامه هفتم توسعه گفت : در مواردی تکالیفی از سوی مسئولین به صنایع داده می‌شود که این صنایع خصوصی هستند و مورد استقبال آنها قرار نمی‌گیرد ، بنابراین سیستم نظام انگیزشی بسیار ضعیف است . به گفته ازوجی ، برگزاری این نمایشگاه برای استان تهران و کل صنایع کشور بسیار موثر بود. در صحبت با صاحبین مشاغل و صنایع  بسیاری از آنها از نظام تنبیهی ناراضی بودند ،به خصوص صنایع خصوصی ، شرکتی که صادرات انجام میدهد. چند سال بعد به آن یارانه تعلق می‌گیرد ، و این اثر بخش نیست اما اگر شرکتی خطایی کند ، بلافاصله جریمه می‌شود . باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیمحیط زیست
شناسه خبر: 881435